1. มีนาคม 2518 มีประกาศพระบรมราชโองการตั้ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีและต่อมาในวันที่ 17 มีนาคม 2518 มีพระบรมโองการตั้งคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

พระบรมราชโองการ

ประกาศ

ตั้งนายกรัฐมนตรี

------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                   ตามที่ได้มีประกาศตั้ง หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2518 และประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ พุทธศักราช 2518 แล้วนั้น    เนื่องจากในการแถลงนโยบายเพื่อขอความ ไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2518 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความไว้วางใจในคณะรัฐมนตรีคณะนี้ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม     คณะรัฐมนตรีคณะนี้จึงเป็น อันต้องพ้นจากตำแหน่งตามความในมาตรา 187 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และโดยที่ทรงพระราชดำริว่า หม่อนราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 177 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งให้ หม่อนราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                    ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2518 เป็นปีที่ 30 ในรัชการปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ประธานรัฐสภา

พระบรมราชโองการ

ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

---------------

ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หม่อนราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ตามประกาศลงวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2518 แล้วนั้น

                    บัดนี้ หม่อนราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง เพื่อบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีตามความในมาตรา 177 ของรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

                     1. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร                      เป็นรองนายกรัฐมนตรี

                     2. นายปรีดา พัฒนถาบุตร                            เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

                     3. พลตรีประมาณ อดิเรกสาร                      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

                     4. นายบุญชู โรจนเสถียร                             เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                     5. พลตรีชาติชาย ชุณหะวัน                         เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                     6. นายทวิช กลิ่มประทุม                            เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     7. พลตีศิริ สิริโยธิน                                   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

                     8. นายทองหยด จิตตวีระ                            เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

                     9. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์                          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                     10. นายใหญ่ ศวิตชาติ                              เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

                     11. นายนิพนธ์ ศศิธร                                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                     12. นายประชุม รัตนเพียร                         เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

                     13. นายสุรินทร์ เทพกาญจนา                      เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

                     14. พลโทชาญ อังศุโชติ                             เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

                     15. พลเรือเอก กมล สีตะกลิน                             เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

                     16. นาวาอากาศโททินกร พันธ์กระวี                        เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

                     17. นายดาบชัย อัคราช                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     18. นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ                        เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     19. เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์                      เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

                     20. นายอนันต์ ฉายแสง                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

                     21. พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา                             เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

                     22. พันเอกประกอบ ประยูรโภคราช                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

                     23. นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริวงศ์                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

                     24. นายประเสริฐ บุญสม                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                     25. นายสุวรรณ ธนกัญญา                             เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                     26. นายอุทัย ชุณหะจันทน                            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                      ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2518 เป็นปีที่ 30 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

นายกรัฐมนตรี