26 มีนาคม 2417

วันเกิดของโรเบิร์ต ลี ฟรอสต์ กวีชั้นนำของอเมริกันที่เคยได้รับรางวัล พูลิตเซอร์ ถึง 4 ครั้ง เขาถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2506

26 มีนาคม 2459

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนา โรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเป็นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

26 มีนาคม 2501

สหรัฐส่งดาวเทียมเอ็กซ์ฟลอเรอร์ 3 ขึ้นสู่วิถีโคจร เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแถบรังสีและอุณหภูมิ